PROFESJONELL FORSIKRINGSPARTNER
SIDEN 1998


MEDLEM AV

MOTTA UFORPLIKTENDE TILBUD

PROFESJONELL FORSIKRINGSPARTNER SIDEN 1998


MEDLEM AV


VENO Forsikringsmegling AS
Vi er et meglerhus med kontor både i Ørsta og Ålesund i Møre og Romsdal. VENO Forsikringsmegling AS har også kontor i Bærum, der to av våre ansatte holder til. I dag er vi 16 ansatte med lang erfaring innen forsikring. For å kunne yte deg som kunde maksimal service har vi spesialister på de fleste bransjer og virksomhetstyper ansatt hos oss. Dette gjelder både innen skadeforsikring og personal/pensjonsforsikring. Videre har vi lang erfaring i skadeoppgjør for industri og næringsliv, noe som er en del av vårt servicekonsept til deg som kunde.

Vi representerer deres interesser overfor forsikringsselskapet. Våre kunder er våre oppdragsgivere.

VENO Forsikringsmegling AS yter rådgivning på basis av en objektiv analyse.Analysen er basert på innhenting av forsikringsavtaler hos ulike forsikringsgivere.
Veno Forsikringsmegling AS har verken direkte eller indirekte eierandeler i noe forsikringsselskap.Ingen forsikringsselskap, eller morselskap til et forsikringsselskap har direkte eller indirekte eierandeler i VENO Forsikringsmegling AS. Vi er heller ikke agenter for noe forsikringsselskap.

VENO Forsikringsmegling AS er et privat eiet frittstående meglerhus.

Vårt konsept

Vi satser på et totalkonsept der du som kunde hos oss skal bli ivaretatt fra anbudsinnbydelsen og til et eventuelt forsikringstilfelle (skadetilfelle) er avsluttet. Vi vil være bedriftens forsikringsfaglige kompetanse og sørge for at bedriften til enhver tid har de beste vilkår og priser som markedet kan tilby.
 • Vi er bedriftens forsikringsfaglige kompetanse.
 • Vi har spesialkompetanse innen både næringsliv, offentlig og privat .
 • Spesialister innen kollektiv pensjon og personalforsikringer.
 • Kompetanse innen skadeoppgjør arbeid på skadestedet letter kommunikasjonen med forsikringsselskapene.
 • Kompetanse innen skadeforebyggende arbeid.
 • Vi har lokalt eierskap som gir stabilitet og trygghet.
 • Vi er der når du har behov for oss.
Vi er stolte av våre kunder ;Forsikringsmegling
En forsikringsmegler påtar seg oppdrag fra forsikringskjøper, og forhandler på vegne av denne med en eller flere forsikringsselskap med sikte på å oppnå den for forsikringskjøperen beste forsikringsløsning. Formålet med forsikring er å redusere de økonomiske virkningene av tilfeldige hendelser som kan ramme den enkelte eller grupper av mennesker.

Store krav til alle forsikringsgiverne
VENO Forsikringsmegling AS er underlagt Finanstilsynets regelverk og er pålagt å stille store krav til de forsikringsgiverne vi skal levere forretning til,
noe som sikrer dere som kunde hos oss.
Dette gjelder mellom annet å få dokumentasjon på økonomisk soliditet, samtidig som at reassuranseprogrammet for hvert enkelt giver er solid.
Dette sikrer våre kunder om forsikringsgiver skulle få problemer med å oppfylle sine økonomiske forpliktelser ved en skade.
Alle forsikringsselskap uansett størrelse benytter i større eller mindre grad reassuranse som risikoavlastning.

Reassuranse / Gjenforsikring
Reassuranse er forsikring for forsikringsselskaper der man søker risikoavlastning for hele eller deler av en portefølje og/eller for spesielt store risiki. Det skilles mellom proporsjonal reassuranse og ikke-proporsjonal reassuranse. I førstnevnte overtar gjenforsikringsselskapet en proporsjonal andel av en eller flere risiki mot en tilsvarende andel av originalpremien. Ikke-proporsjonal reassuranse (excess of loss eller stop loss) betyr at reassurandøren overtar den delen av risikoen som overstiger et på forhånd avtalt nivå - til en pris som fremforhandles mellom partene.

Forsikringsgivere
VENO Forsikringsmegling AS plasserer forsikringer hos følgende forsikringsgivere:
Krav til konsesjon
For å drive forsikringsvirksomhet i Norge kreves tillatelse (konsesjon) som livsforsikrings- eller skadeforsikringsselskap (herunder kredittforsikringsselskap). Et forsikringsselskaps startkapital må stå i ”rimelig forhold” til den virksomhet som selskapet skal drive for at det skal gis tillatelse. Etter forskrift 8. september 1989 nr. 931 om minstekrav til egenkapitalen for norske forsikringsselskaper, med regulering senest 31.12.2009, skal nye forsikringsselskaper etableres med en egenkapital på minst 38,9 millioner kroner.

Egenkapitalen i de to første driftsårene skal etter den siste reguleringen minimum utgjøre 14 millioner kroner, og innen utløpet av tredje driftsår minimum 24,9 millioner kroner, jf. Finanstilsynets årlige rundskriv. Beløpene reguleres årlig basert på endringen i konsumprisindeksen.

I vurderingen av størrelsen på den ansvarlige kapital som kreves før virksomheten gis tillatelse til igangsettelse, tas det utgangspunkt i fremlagte budsjetter. I tillegg vurderes behovet for å ha en buffer mot budsjettsvikt på inntekts- eller utgiftssiden. Størrelsen av denne bufferen vil blant annet være avhengig av virksomhetens omfang, og hvor stor risikoen er for at budsjettmålsettingene ikke oppnås.

Forsikringsselskapet må for øvrig tilfredsstille de lovkrav som gjelder for virksomheten, jf. nedenfor. Blant annet stilles det krav om nødvendig erfaring for styremedlemmer, administrerende direktør eller annen person som faktisk leder virksomheten. Nærmere krav til innholdet i en søknad fremgår av forsikringsvirksomhetsloven § 2-3.
Kilde: Finanstilsynet

Næringslivsforsikring
Næringslivsforsikring blir tegnet for å sikre verdier i virksomheten, og for å sikre videre drift dersom en skade skulle oppstå. Vi tilbyr næringsforsikring som er tilpasset både små, mellomstore og store bedrifter. Dekningene vi tilbyr innen bedrift- og industriforsikring er i all hovedsak "skreddersøm", det vil si at forsikringene blir tilpasset den enkelte sitt behov.

De som driver en mindre næringsvirksomhet er det tilpasset forsikringsprodukter som kombinerer flere forsikringer i et og samme produkt. Dette kalles for kombinerte forsikringer. Virksomheter som kontor, butikk og mindre produksjonsbedrifter er dette det rette produktet.
I disse forsikringene er ofte brannforsikring, innbrudds-forsikring, ansvarsforsikring, vannskadeforsikring og avbruddsforsikring sammensatt til en forsikring.

Forsikring av offentlig sektor
Offentlig sektor har spesielle behov når det gjelder forsikringsdekninger. For kommunene kan dette være ansvar for all kommunal drift, ansvar for barn i fosterhjem, forsikring for fallviltjegere etc. Videre har de spesielle behov når det gjelder personalforsikringer og at disse er dekket i henhold til tariffavtalen med de kommunalt ansatte og det pedagogiske personell. Et annet spesielt område er forsikring av kirkene som de kirkelige fellesrådene har ansvaret for. Her vil problemområder som antikvariske utsmykninger, hva er bygning og hva er inventar dukke opp. Hvordan skal kirken gjenoppbygges, hvilke verdier ligger i orgel og klokketårn etc.

Personforsikring
VENO Forsikringsmegling AS tilbyr løsninger som skaper trygghet for deres bedrift, bedriftens ansatte og deres familier. Vi hjelper dere å sette sammen de ulike forsikringsproduktene. Grunnmuren i personforsikringen er den lovpålagte yrkesskadeforsikringen. Forsikringen gir rett til utbetaling av erstatning når arbeidstaker rammes av yrkesulykke eller yrkessykdom. Dekningen kan også omfatte ulykkesskader i fritiden. Alle aksjeselskap og selskap med ansatte er pliktig til å ha yrkesskadeforsikring tegnet for sine ansatte. De mest vanlige forsikringene for ansatte er:
 • Yrkesskade 
 • Ulykke
 • Gruppeliv
 • Helseforsikring
 • OTP
 • Pensjon
Landbruksforsikring
Bonden er selvstendig næringsdrivende og må tenke på det ved valg av forsikringsløsninger. I landbruket er det en mengde objekt som skal forsikres, ikke bare driftsbygning og våningshus, men driftsløsøre, buskap etc.
VENO Forsikringsmegling AS har lang erfaring med landbruksforsikring.

Privatforsikring
Private forsikringsavtaler blir tegnet for å sikre deres verdier, og for å sikre en forutsigbar risiko dersom en skade skulle oppstå. Det kan ha mye å si å ha de rette forsikringsdekningene for å sikre privat økonomien.

Vi tilbyr privatforsikring til alle som har en forsikringsavtale med flere objekter, det vil si for eksempel: bil, hus, båt.

VENO Forsikringsmegling AS vil sette sammen en forsikringspakke som er spesialtilpasset behovene for hver enkelt kunde.

    VENO Forsikringsmegling AS
Telefon: 70 15 36 80
Epost: post@venomegler.no
Orgnr: NO 980255719


Ørsta

Tindebygget, Ivar Aasen gt 10, 3 etg
Postboks 253,
6151 Ørsta
Vis i kart
Ålesund

Lerstadvegen 545, 4 etg
Postboks 8318, Spjelkavik
6022 Ålesund
Vis i kart
Bærum

Rudsletta 90, 1351 Rud
Postboks 118,
1333 Kolsås

Ansatte

Alice Rørvik
Autorisert forsikringsmegler

 
alice.rorvik
@venomegler.no
918 50 671
 
 
 

Arne Kåre Nossen
Teknisk sjef
Autorisert forsikringsmegler

 
arne.kaare.nossen
@venomegler.no
920 42 027
 
 
 

Bård-Joar Nossen
Daglig leder
Autorisert forsikringsmegler

 
baard-joar.nossen
@venomegler.no
922 43 463
 
 
 

Erik Skjerven
Seniorrådgiver

 
erik.skjerven
@venomegler.no
911 27 118
 
 
 

Gudrun Rotevatn
Forsikringsmegler privat

 
gudrun.rotevatn
@venomegler.no
901 34 920
 
 
 

Heidi Jensen
Senior porteføljeforvalter

 
heidi.jensen
@venomegler.no
993 81 003
 
 
 

Stian Eriksen
Autorisert forsikringsmegler

 
stian.eriksen
@venomegler.no
948 73 767
 
 
 

Helge Løvold
Autorisert forsikringsmegler

 
helge.lovold
@venomegler.no
913 38 540
 
 
 

Idar Velle
Seniorrådgiver

 
idar.velle
@venomegler.no
926 43 546
 
 
 

Jon Arne Nossen
Autorisert forsikringsmegler

 
jon.arne.nossen
@venomegler.no
986 41 932
 
 
 

Monica Velle Høydal
Senior økonomimedarbeider
Godkjent regnskapskonsulent

 
monica.velle.hoydal
@venomegler.no
417 59 262
 
 
 

Per Ivar Velle
Avdelingsleder Ørsta
Økonomiansvarlig
Autorisert forsikringsmegler

 
per.ivar.velle
@venomegler.no
902 05 122
 
 
 

Thomas Vestnes Bjerke
Forsikringsmegler

 
thomas.bjerke
@venomegler.no
408 79 879
 
 
 

Tom Nordengen
Avdelingsleder Bærum
Autorisert forsikringsmegler

 
tom.nordengen
@venomegler.no
901 08 378
 
 
 

Torbjørn Groven
Autorisert forsikringsmegler

 
torbjorn.groven
@venomegler.no
993 12 377
 
 
 

Øyvind Krøvel
Senior porteføljeforvalter

 
oyvind.krovel
@venomegler.no
971 94 341